Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,331

 Nghiên cứu tối ưu hóa vật tư tồn kho bằng cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 tại công ty TNHH C.A.S Việt Nam
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  ThS. Hồ Dương Đông
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: T2012-02-CBT69 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Báo cáo này nghiên cứu mối quan hệ giữa tối ưu hóa vật tư tồn kho và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO trong các công ty có môi trường sản xuất make-to-order (sản xuất để tồn kho). Đặc điểm của các công ty thuộc dạng này là chỉ bắt đầu sản xuất khi có đơn đặt hàng trong tay, sản phẩm có chu kỳ sản xuất dài, số lượng sản phẩm trong một đơn hàng ít (thường là một) và mức độ tùy biến của sản phẩm cao tùy thuộc vào yêu cầu khách hàng. 

Để tối ưu hóa quản lý tối ưu vật tư tồn kho, thứ nhất công ty cần phải áp dụng triệt để hệ thống quản lý chất lượng ISO trong tất cả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm quản lý tồn kho. Tác giả cho rằng giữa ISO và tối ưu vật tư tồn kho có mối quan hệ biện chứng, bổ sung lẫn nhau. Thứ hai, hệ thống hoạch định tồn kho Material Requirement Planning – MRP có nhiều hạn chế và sẽ không mang lại kết quả mong muốn nếu áp dụng trong các công ty MTO quy mô vừa và nhỏ. Và cuối cùng, hai giải pháp quản lý vật tư tồn kho được đề xuất giúp các công ty loại này giải quyết vấn đề hàng tồn kho. 

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn