Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,110,260

 Quản lý hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hồ Thị Nga
Nơi đăng: Thông tin Khoa học giáo dục, Trường Đại học Xây dựng miền Tây; Số: 41;Từ->đến trang: 76-84;Năm: 2020
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết trình bày những kết quả khảo sát về thực trạng quản lý hoạt động đào tạo (HĐĐT) đại học hệ chính quy ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN-ĐHĐN). Trên cơ sở đó, đề xuất 7 biện pháp quản lý góp phần nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học hệ chính quy ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay.
ABSTRACT
The article presents the research findings on the current situation of full-time training activity management at the University of Foreign Language Studies - The University of Da Nang (UFLS-UD). Accordingly, it proposes seven management measures to improve the quality of full-time university training activities at the University of Foreign Language Studies - The University of Danang in the current period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn