Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,837,733

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng ngữ liệu thực làm nguồn tài liệu bổ sung để giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên Ngành Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên; Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (123). Trang: 19-22. Năm 2018. (Apr 19 2018 11:23AM)
[2]Bài báo: ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY THEO HƯỚNG GIAO TIẾP ĐỂ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Tác giả: Trần Vũ Mai Yên, Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(119).2017. Trang: 43-46. Năm 2017. (Dec 14 2017 9:08PM)
[3]Bài báo: NGHIÊN CỨU VỀ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA VÀ NGỮ DỤNG CỦA PHÓ TỪ “STILL” VÀ TỪ TƯƠNG ĐƯƠNG TRONG TIẾNG VIỆT “VẪN”. Tác giả: Huỳnh Trúc Giang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 10(119).2017. Trang: 51-55. Năm 2017. (Dec 14 2017 9:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Using Intensive Technology in Teaching English for Environmental Engineering: A case study at Danang University of Science and Technology, The University of Danang, Vietnam. Authors: Truc Giang Huynh; Vu Mai Yen Tran. The Asian ESP Journal. No: 14 (4). Pages: 93-111. Year 2018. (Oct 30 2018 9:05AM)
[2]Presentations: Using Intensive Technology in Teaching English for Environmental Engineering: A case study at Danang University of Science and Technology, The University of Danang, Vietnam. Authors: Huỳnh Trúc Giang, Trần Vũ Mai Yên. International Conference on ESP, New Technologies and Digital Learning, The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong. Pages: 78-79. Year 2017. (Dec 14 2017 9:21PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn