Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,662,625

 Nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán tại các bệnh viện công
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Hồng Hạnh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí khoa học kinh tế
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 3(01)/2015;Từ->đến trang: 47-52;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kế toán; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong điều kiện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ y tế, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nói chung, công tác kế toán nói riêng tại các bệnh viện công là yêu cầu tất yếu. Nghiên cứu này thực hiện khảo sát 125 bệnh viện công trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay trong công tác kế toán tại các bệnh viện công, Kết quả khảo sát cho thấy, hầu hết các bệnh viện công đã sử dụng phần mềm kế toán nhưng hệ thống kế toán chưa thật sự đáp ứng tốt yêu cầu về thông tin cho quản lý. Để nâng cao hiệu quả của công tác kế toán, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, các bệnh viện cần triển khai ứng dụng Giải pháp quản lý tổng thể bệnh viện.
ABSTRACT
In term of the implementation of financial autonomy and improving the quality of health services, the application of information technology for management is indispensable requirement. This study conducted a survey of 125 public hospitals nationwide to assess the application level of information technology in accounting in public hospitals. The results show that most public hospitals have used accounting softwares but these accounting systems have not satisfied the requirement of managerial information. In order to enhance the effectiveness of accounting activities that contributes to organizational performance, public hospitals should apply the Integrated Management Solution
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn