Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,663,084

 Nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng hệ thống thông tin kế toán: tiếp cận lý thuyết
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh*
Nơi đăng: Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Số: 10(131).2018;Từ->đến trang: 10;Năm: 2018
Lĩnh vực: Khác; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Là bộ phận của hệ thống thông tin (HTTT) quản lý nên hệ thống thông tin kế toán (HTTTKT) được thiết kế tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của tổ chức. Xuất phát từ việc “sự hài lòng của người sử dụng” trở thành thước đo quan trọng trong việc đo lường HTTT, nghiên cứu này sẽ giải thích và nhận diện các nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng HTTTKT. Nghiên cứu sử dụng phương pháp “review” của Creswell (2003) và nghiên cứu định tính với việc phỏng vấn các chuyên gia. Kết quả có 4 nhân tố tác động đến sự hài lòng của người sử dụng là: chất lượng thông tin, chất lượng hệ thống, chất lượng đội ngũ và nhận thức về tính hữu ích của người sử dụng. Nghiên cứu cũng chỉ ra quan hệ giữa chất lượng thông tin và chất lượng hệ thống, nhận thức của người sử dụng và chất lượng hệ thống, chất lượng đội ngũ và chất lượng thông tin. Kết quả nghiên cứu sẽ tạo tiền đề cho việc thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
ABSTRACT
Being an important part of management information system, a well-developed accounting information system (AIS) would contribute greatly to an organization’s operational efficiency. Since “user satisfaction” has been widely used as an important measure of information system, the research focuses on explaining and identifying the factors affecting user satisfaction of AIS. The research method in this study is the review process of the study of Creswell (2003) and qualitative methodology with expert interview. The results indicate that there are four factors directly affecting user satisfaction of AIS, namely: information quality, system quality, staff quality and perceived usefulness of users. This research also finds the relationships among these factors, which include those between system quality and information quality, user’s perception and system quality and quality of accountant staff and information quality. The results of the study will create a premise for the implementation of empirical research.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn