Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,728

 Nghiên cứu về ứng dụng truyền thông xã hội vào quản trị các trường hợp khẩn cấp tại Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Thanh Hương
Nơi đăng: The International Conference Pan-Pacific Conference XXXII: Innovation in SOEs in the Digital Age in Hanoi, Vietnam.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 1;Từ->đến trang: 300-303;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn