Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,736,204

 Nhận thức rủi ro chia sẻ thông tin trong chuỗi cung ứng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Thanh Huong; Paul Childerhouse; Eric Deakins
Nơi đăng: The 19th International Symposium on Logistics in Ho Chi Minh city, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 250-261;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn