Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,920

 University of Danang's University of Economics Adoption of Foreign Internship Course.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Donald Kopka, Đoàn Thị Liên Hương, Nguyễn Thanh Liêm
Nơi đăng: Proceedings of SIBR 2016 Bangkok Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, Bangkok; Số: N/A;Từ->đến trang: N/A;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn