Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,787

 Hệ thống đo lường hiệu năng trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ: Hàm ý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Liên Hương
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh - Đà Nẵng 2016; Số: ISBN: 978-604-84-1850-2;Từ->đến trang: 278-298;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế và triển khai các hệ thống đo lường hiệu năng (performance measurement system- viết tắt PMS) là một trong những mảng quan trọng nhất trong quản trị doanh nghiệp. Mặc dù đã có rất nhiều nghiên cứu về chủ đề này, song câu hỏi về đo lường hiệu năng vẫn ít được xem xét trong bối cảnh của doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, nơi mà SMEs đóng vai trò cốt lõi của sự tăng trưởng của nền kinh tế. Một mặt, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng PMS có thể đóng vai trò to lớn trong việc cải thiện hiệu năng của SMEs. Mặt khác, một số nghiên cứu lại cho rằng một hệ thống PMS chính thức có thể không mang lại hiệu quả lớn cho SMEs do những đặc thù của về hạn chế nguồn lực và một số yếu tố đặc trưng khác. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ tóm lược và phân tích một số nghiên cứu và kết quả chính trong lĩnh vực hệ thống đo lường hiệu năng của SMEs để làm rõ tầm quan trọng của các yếu tố phi chính thức trong việc xây dựng PMS, trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất đối với SMEs Việt Nam trong việc xây dựng một hệ thống PMS phù hợp.
ABSTRACT
The design and implementation of performance measurement system (PMS) is one of the most important aspects of business management. While there has been an increasing body of research devoted to this topic, the question of performance measurement is still under-investigation in the context of small and medium enterprises (SMEs) especially in transitional economies, despite the fact that SMEs are key engines of economic growth in these countries. On the one hand, research studies indicate that PMS can play a key role in improving SMEs’ performance. On the other hand, a number of studies demonstrate that inherent characteristics of SMEs constitute critical obstacles for PMS adoption. This study presents a literature the literature on performance measurement systems which will highlights the role of informal factors in design and implementation of formal PMS in SMEs. Some implications for Vietnamese SMEs in building their PMS will be presented.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn