Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,657

 Does knowledge matter? The role of mHealth literacy to the acceptance of mHealth applications
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đoàn Thị Liên Hương, Trần Đình Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 18;Từ->đến trang: 42-47;Năm: 2021
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
With the proliferation of the Internet and wireless technology in many areas of people's life; the use of mobile phones; especially smartphones for health practices and information (mHealth) has increasingly been prevalent. Based on Technology Acceptance Model (TAM) and the Innovation Diffusion Theory (IDT); this study examined the role of mHealth literacy and other factors toward the adoption of wellness apps among the users in Danang city. The results confirmed the impact of mHealth Literacy on (1) intention to use health apps (2) the
perceived usefulness and (3) the perceived ease of use. While the perceived usefulness and the perceived ease of use are found to exert influence on the intention of use; the role of privacy and
security concerns on intention to use was rejected.
ABSTRACT
With the proliferation of the Internet and wireless technology in many areas of people's life; the use of mobile phones; especially smartphones for health practices and information (mHealth) has increasingly been prevalent. Based on Technology Acceptance Model (TAM) and the Innovation Diffusion Theory (IDT); this study examined the role of mHealth literacy and other factors toward the adoption of wellness apps among the users in Danang city. The results confirmed the impact of mHealth Literacy on (1) intention to use health apps (2) the
perceived usefulness and (3) the perceived ease of use. While the perceived usefulness and the perceived ease of use are found to exert influence on the intention of use; the role of privacy and
security concerns on intention to use was rejected.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn