Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,691

 Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu câu hỏi trắc nghiệm trong giảng dạy môn học Quản trị tài chính tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
Chủ nhiệm:  Đoàn Thị Liên Hương; Thành viên:  Đoàn Thị Liên Hương
Số: T2010-04-37 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn