Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,103,650

 Effect of Sand Cushion Thickness on Improving the Stability of Geosynthetics Reinforced Slopes Subject to Rainfalls
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Võ Duyên Anh, Joseph Ng’ang’a Thuo, Kuo-Hsin Yang
Nơi đăng: Proceedings of the 3rd International Conference on Geotechnics for Sustainable infrastructure Development, Geotec Hanoi 2016; Số: ISBN 978-604-82-1821-8;Từ->đến trang: 819-828;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn