Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,361,363

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ĐÁNH GİÁ ỔN ĐỊNH CỦA NỀN ĐẮP GİA CỐ BẰNG VẢİ ĐỊA KỸ THUẬT KHÔNG DỆT KHI SỬ DỤNG VẬT LİỆU ĐẮP KHÁC NHAU. Tác giả: Th.S. Huỳnh Võ Duyên Anh; K.S. Phạm Tuấn Dũng. Tạp chí Cầu đường. Số: 6. Trang: 22-27. Năm 2019. (Sep 7 2020 2:52PM)
[2]Bài báo: Tính toán mô-đun đàn hồi của đất nền sử dụng phương pháp bagging-based ensemble. Tác giả: Trương Thị Thu Hà, Huỳnh Võ Duyên Anh. Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin & ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 5. Trang: 23-27. Năm 2016. (Nov 29 2016 12:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Numerical Evaluation of Reinforced Slopes with Various Backfill-Reinforcement-Drainage Systems subject to Rainfall Infiltration. Authors: Yang, K-H, Thuo, J. N., Huynh, V.D.A., Nguyen, T.S. and Portelinha, F.H.M. Computers and Geotechnics. No: 96. Pages: 25-39. Year 2018. (Sep 7 2020 2:46PM)
[2]Article: Effect of Sand Cushion Thickness on Improving the Stability of Geosynthetics Reinforced Slopes Subject to Rainfalls. Authors: Huỳnh Võ Duyên Anh, Joseph Ng’ang’a Thuo, Kuo-Hsin Yang. Proceedings of the 3rd International Conference on Geotechnics for Sustainable infrastructure Development, Geotec Hanoi 2016. No: ISBN 978-604-82-1821-8. Pages: 819-828. Year 2016. (Nov 29 2016 11:55AM)
[3]Article: Behavior of Geotextile- and Geogrid-Reinforced Soil Slopes with Various Backfills Subject to Rainfalls. Authors: Thuo, J.N., Huynh, V.D.A., Yang, K-H, and Portelinha, F.H.M.. Proceedings of the 6th Asian Regional Conference on Geosynthetics, Geosynthetics Asia. No: ISBN 978-8-17-336390-0. Pages: 399-412. Year 2016. (Nov 29 2016 11:58AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn