Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,299,725

 Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
Chủ nhiệm:  PGS.TS LÊ VĂN SƠN
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  LÊ DOÃN CANG, LÊ THÀNH CÔNG, ĐẶNG HÙNG VÝ, HỒ MINH HOÀNH
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: DD2012-03-27 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

Đưa ra giải pháp khả thi cho phép điều khiển tự động trong việc cung cấp tài nguyên phân tán.
làm tài liệu cho học viên cao học và NCS nghiên cứu.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn