Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ của tầng mặt bê tông nhựa ASPHALT khu vực Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS Phạm Ngọc Đức; Thành viên: PGS. TS. Phan Cao Thọ, Lê Đức Châu.
Chủ nhiệm:  Thạc sỹ Phạm Ngọc Đức; Thành viên:  
Số: Đ2013-02-77-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn