Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,141

 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp "StreamDrop" trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể Allium ascalonicum L.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; ThS. Lê Thị Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: 11(108).2016 Quyển 1;Từ->đến trang: 90;Năm: 2016
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chuẩn bị tiêu bản NST là bước đầu tiên và cũng là bước vô cùng quan trọng trong các nghiên cứu di truyền tế bào thực vật. Trong nghiên cứu này đã tiến hành khảo sát và tối ưu hóa các yếu tố để thu được tiêu bản Nhiễm sắc thể có chất lượng cao theo phương pháp “StreamDrop”. Kết quả cho thấy quá trình thu mẫu vào thời điểm từ 8-9 giờ sáng và sau đó xử lý mẫu rễ trong dung dịch colchicine 0,6% cho phép thu được số lượng tế bào ở kỳ giữa nguyên phân tích lũy là cao nhất. Cố định mẫu trong hỗn hợp ethanol : acid acetic theo tỉ lệ 2:1, và ủ mẫu trong dung dịch cellulase 0,6% đảm bảo sự phân ly và toàn vẹn của Nhiễm sắc thể, đồng nghĩa với việc tạo ra tiêu bản Nhiễm sắc thể có chất lượng cao nhất.
ABSTRACT
The chromosome preparation is a basic and a key step in plant cytogenetic studies. In this paper, we present results of the research of different conditions for high quality chromosome preparation with “StreamDrop” method. The results have showen that samplecollection at time interval from 8 to 9h AM and sample pretreatment in 0,6% colchicine solution for 30 minutes allow obtaining the highest accumulation of mitotic cells in metaphase. Root tip fixation in amixture of of 1 part glacial acetic acid and 2 parts of absolute ethanol, and sample incubation in 0,6% cellulase solution provide good chromosome spreading and high quality plant chromosome preparations.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn