Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,570,052

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN Bacillus thuringiensis TỪ MỘT SỐ MẪU ĐẤT TẠI XÃ TIÊN CẢNH, TỈNH QUẢNG NAM. Tác giả: Võ Văn Minh, Lê Thị Mai*, Lê Vũ Khánh Trang, Phan Nguyễn Gia Linh. Tạp chí khoa học & giáo dục. Số: 32(01)2019. Trang: 66 - 70. Năm 2019. (Jun 20 2019 5:14PM)
[2]Bài báo: XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM. Tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thị Mai, Trần Thị Thu Nga. Tạp chí khoa học & giáo dục trường đại học sư pham, đại học đà nẵng. Số: 30(04).2018). Trang: 89-94. Năm 2018. (Jun 20 2019 6:08PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp "StreamDrop" trong chuẩn bị tiêu bản Nhiễm sắc thể Allium ascalonicum L.. Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; ThS. Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016 Quyển 1. Trang: 90. Năm 2016. (Dec 13 2016 4:19PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn XK5 sinh kháng sinh chống nấm gây bệnh thán thư trên cây ớt (Capsicum frutescens L.). Tác giả: ThS. Lê Thị Mai*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(76).2014. Trang: 113. Năm 2014. (Jun 11 2014 8:26AM)
[5]Bài báo: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ VÀ HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L.). Tác giả: Lê Thị Mai; Đỗ Thu Hà
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: T8/2012. Trang: 30-37. Năm 2012.
(Dec 24 2012 9:12AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Selection of Bacillus thuringiensis against Pathogenic Nematodes Attacking Pepper Tree. Authors: Mai Le Thi, Minh Vo Van, Tuan Vo Chau, My Pham Thi, Ha Do Thu, Trang Le Vu Khanh. Tạp chí Biotekhnologya. No: 36 (3). Pages: 57 - 62. Year 2020. (Jul 8 2020 2:50PM)
[2]Article: Isolation and identification of factors affecting antimicrobial comproduction of Bacillus velezensis. Authors: Lê Thị Mai. Tạp chí Young Scientist. No: 24. Pages: 21 đến trang 27. Year 2019. (Jun 30 2019 9:41PM)
[3]Article: “EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE ANTI -INFLAMMATORY OF EXTRACT FROM WEDELIA CHINENSISIN THE MODEL OF WHITE MICE WITH INFLAMED BALB /C STRAIN WITH CARRAGEENAN ”. Authors: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm. Proceedings of the VII International scientific conference “ADVANCED SCIENCE". No: 20. Pages: 34 đến 42. Year 2019. (Jun 30 2019 9:48PM)
[4]Article: Studies on antibacterial and antifungal of ethanol extract from wedelia chinensis in Viet Nam. Authors: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm. Международный научный журнал. No: 258 (20 (258)). Pages: 152 - 156. Year 2019. (Jun 20 2019 5:36PM)
[5]Article: “EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE ANTI -INFLAMMATORY OF EXTRACT FROM WEDELIA CHINENSISIN THE MODEL OF WHITE MICE WITH INFLAMED BALB /C STRAIN WITH CARRAGEENAN ”. Authors: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm. XVII International scientific conference |. No: 60. Pages: 35 đến 42. Year 2019. (Jun 20 2019 5:26PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn