Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,600

 ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM CỦA CAO CHIẾT ETHANOL TỪ CÂY SÀI ĐẤT (Wedelia chinensis (Osbeck) Merr) TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT NHẮT TRẮNG DÒNG BALB/c BỊ GÂY VIÊM BẰNG CARRAGEENAN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm
Nơi đăng: XVII International scientific conference |; Số: 60;Từ->đến trang: 35 đến 42;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá kháng viêm của Cao chiết từ cây Sài đất trên mô hình chuột nhắt trắng dòng BALB/c bị gây viêm bằng Carrgeenan. Kết quả cho thấy ở nồng độ 500mg/kgP trở xuống không thể hiện độc tính trên nhóm chuột nghiên cứu. Cao chiết cây Sài đất ở liều 500mg/kgP có tác dụng kháng viêm cao nhất.Kết quả cũng cho thấy tác dụng giảm đau và chống viêm của cao chiết từ Sài đất trên các mô hình động vật tương đương với các tiêu chuẩn các loại thuốc Indomethacin tương ứng.
ABSTRACT
This study presents the results of the evaluation of the anti-inflammatory ability of extract from Wedelia chinensis in the model of white mice with inflamed BALB / c with Carrgeenan. Results showed that at concentrations of 500mg / kgP or less did not show toxicity on the rats studied. Extract of Wedelia chinensis at the dose of 500mg/ kgP has the highest anti-inflammatory effect compared. The analgesic and anti-inflammatory effects of extract from Wedelia chinensis on animal models correspond to the standards of the corresponding Indomethacin drugs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn