Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,721

 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN và kháng nấm TỪ cao CHIẾT Ethanol CÂY SÀI ĐẤT (Wedelia chinensis)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai, Nguyễn Công Thùy Trâm
Nơi đăng: Международный научный журнал; Số: 258 (20 (258)),;Từ->đến trang: 152 - 156;Năm: 2019
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Nghiên cứu này đã kiểm tra các hoạt động kháng khuẩn và kháng nấm của cao chiết ethanol từ cây Sài đất ( Wedelia chinensis). Các chất chiết xuất được thử nghiệm chống 2 vi khuẩn ( E.coli và Slamonella) và hai chủng nấm mốc A. flavus và F.solani (sử dụng phương pháp khuếch tán đĩa). Kết quả cho thấy cao chiết Ethanol có khả năng ức chế các chủng thử nghiệm, cao chiết kháng mạnh với vi khuẩn E.coli (25 ± 0,67mm) và kháng nấm A. flavus (12 ± 0,84mm). Các kết quả thu được trong nghiên cứu này cho thấy rằng các chất chiết xuất có thể được sử dụng trong điều trị các bệnh gây ra bởi các sinh vật thử nghiệm. Do đó, Wedelia chinensis có thể được sử dụng phát triển các dược phẩm mới phục vụ cho các nhu cầu trị liệu các bệnh do vi khuẩn và nấm gây ra.
ABSTRACT
This study examined the in vitro antibacterial and antifungal activities of ethanol extracts from Wedelia chinensis.The extracts were tested against two E. coli and Slamonella and two strains fungi A. flavus và F. solani (using discdiffusion method). The results showed that Ethanol extract has the ability to inhibit test strains, high resistance to E.coli (25 ± 0.67mm) and A. flavus (12 ± 0.84mm). The results obtained in the present study suggest that the extractscan be used in treating diseases caused by the test organisms.Therefore, Wedelia chinensis can be used to develop new pharmaceutical for the treatment of bacterial and fungaldiseases.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn