Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,912

 XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KĨ NĂNG DẠY HỌC MÔN SINH HỌC CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Thị Thanh Mai, Lê Thị Mai, Trần Thị Thu Nga
Nơi đăng: Tạp chí khoa học & giáo dục trường đại học sư pham, đại học đà nẵng; Số: 30(04).2018);Từ->đến trang: 89-94;Năm: 2018
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kĩ năng dạy học (KNDH) là một thành phần quan trọng của năng lực dạy học, góp phần hiện thực hóa năng lực dạy học. Việc đánh giá KNDH thường khá chủ quan, khó có thể áp dụng các công cụ thông thường như câu hỏi, bài tập đánh giá. Muốn đánh giá KNDH cần phải có bộ công cụ đánh giá chuyên biệt với các tiêu chí được mô tả cụ thể. Trong phạm vi nghiên cứu, chúng tôi đề xuất quy trình xây dựng bộ tiêu chí và công cụ đánh giá KNDH môn Sinh học, chủ yếu tập trung vào các kĩ năng thuộc nhóm “Tổ chức bài học trên lớp”. Đó là nguồn tư liệu để vận dụng xây dựng hệ thống tiêu chí và thiết kế bộ công cụ đánh giá các KHDN khác.
ABSTRACT
Teaching skill is ones of the important components of teaching competence and help to realize the teaching ability. The evaluation of teaching skills is often quite subjective, so it is difficult to apply common tools such as questions, assessment exercises. To evaluate teaching skills, a specific assessment tool should be provided with the criteria described. Within the framework of the study, we propose a process to develop a set of criteria and tools for assessing Biological teaching skills in some of "Classroom Organization Skills". They are materials to develop a system of criteria and design a toolkit for assessing other teaching skills.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn