Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,878

 NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES CHỐNG NẤM GÂY BỆNH THÁN THƯ VÀ HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT (Capsicum frutescens L.)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai; Đỗ Thu Hà
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tap chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: T8/2012;Từ->đến trang: 30-37;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phương pháp đấu tranh sinh học đang là hướng mở tích cực để bảo vệ cây trồng, nâng cao năng suất và phòng chống ô nhiễm môi trường, tạo điều kiện phát triển một nền nông nghiệp sạch và bền vững. Trong số các tác nhân sinh học thường được sử dụng, xạ khuẩn Streptomyces là nhóm có tiềm năng nhất vì tỷ lệ loài có khả năng sinh chất kháng sinh cao, trong đó có nhiều chất kháng sinh chống nấm mạnh. Sau khi tiến hành phân lập từ 30 mẫu đất khác nhau (đất thịt, đất cát pha, đất cát,...) tại vùng trồng ớt thôn Lộc Mỹ - Hòa Bắc - Hòa Vang- Đà Nẵng, chúng tôi thu được 24 chủng xạ khuẩn chi Streptomyces, trong đó đã sơ tuyển được 9 chủng XK có hoạt tính kháng nấm Colletotrichum và nấm Fusarium chiếm tỷ lệ 37,5%. Từ đó chúng tôi chọn ra 2 chủng xạ khuẩn XK3 và XK14 có hoạt tính kháng sinh chống nấm mạnh để nghiên cứu hình thái và khả năng ứng dụng dịch kháng sinh thô chống bệnh thán thư và héo vàng trên cây ớt (Capsicum frutescens L).
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
Biocontrol is a positive method used to protect crops, improve crop yields, and prevent environmental pollution. Therefore, it facilitates the development of sustainable and clean agriculture. Of the common biological agents, Streptomyces is the genus that has the most potential capability because it is the species that can have the high rate of producing antibiotics, including many kinds of strong antifungal antibiotics. After having analyzed 30 soil samples (soil, sand, clay sand...) in a red pepper-grown area in Loc My - Hoa Bac - Hoa Vang - Da Nang, we discovered 24 species of Streptomyces. Nine of these species can produce antifungal antibiotics against Colletotrichum and Fusarium, which account for 37.5%. Based on this analysis, we selected 2 species of actinomyces such as XK3 and XK14 that had strong antifungal activity to study on their morphologies and possible application for antibiotics against anthracnose disease and golden pig on chilli (Capsicum frutescens L).
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn