Lê Trần Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,301,233

 
Mục này được 8560 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Trần Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/05/1989
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Các hệ thống viễn thông đa kênh; Tại: Trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Computer Science; Tại: Trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich
Dạy CN: Mạng và An toàn thông tin
Lĩnh vực NC: WLAN, QoS, VANET, FANET, Malware Analysis, SDN
Ngoại ngữ: Anh, Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT - Đại học Bách khoa (C125)
Điện thoại: ; Mobile: 0931733853
Email: letranduc@dut.udn.vn; letranduc.telecom@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Từ năm 2007 đến 2008 học năm 1, khoa điện tử - viễn thông tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.
* Từ 11/2008 đến 06/2009 học dự bị tiếng Nga tại trường Bách Khoa Xanh Petecbua, Liên Bang Nga.
* Từ 09/2009 đến 07/2014: Học đại học chuyên ngành Các hệ thống viễn thông đa kênh tại Liên Bang Nga.
* Từ 10/2014 đến 10/2018: Làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich.
* Từ 12/2018 đến 09/2019: Công tác và giảng dạy theo hợp đồng công nhật tại bộ môn Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa.
* Từ 01/10/2019 đến nay: Công tác và giảng dạy tại bộ môn Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào phát hiện tấn công cho các nền tảng mạng tương lai dựa trên SDN. Chủ nhiệm: Nguyễn Gia Trí. Thành viên: Nguyễn Hoàng Hải, Lê Trần Đức, Đinh Thái Hoàng, Phan Văn Trung. Mã số: 102.01-2019.322. Năm: 2022. (May 24 2021 2:52PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Mô hình lan truyền mã độc trong mạng Wi-Fi. Chủ nhiệm: TS. Lê Trần Đức. Thành viên: ThS. Nguyễn Thị Lệ Quyên. Mã số: T2021-02-06. Năm: 2021. (Mar 20 2021 7:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: DeepPlace: Deep Reinforcement Learning for Adaptive Flow Rule Placement in Software-Defined IoT Networks. Authors: Tri Gia Nguyen, Trung V. Phan, Dinh Thai Hoang, Hai Hoang Nguyen and Duc Tran Le. Computer Communications. No: 181. Pages: 156-163. Year 2022. (Oct 3 2021 12:48PM)
[2]Article: Determination of Subscribers Coordinates using Flying Network for Emergencies. Authors: Truong Duy Dinh, Vladimir Vishnevsky, Duc Tran Le, Ruslan Kirichek, and Andrey Koucheryavy. ICACT Transactions on Advanced Communications Technology (TACT). No: Volume 9, Issue 5. Pages: 1-10. Year 2021. (Mar 17 2021 11:32PM)
[3]Article: LoRa Link Quality Estimation based on Support Vector Machine (Accepted). Authors: Van Dai Pham, Phuc Hao Do, Duc Tran Le*, Ruslan Kirichek. Lecture Notes in Computer Science. No: xxxx. Pages: xx-xx. Year 2021. (Oct 3 2021 12:43PM)
[4]Presentations: CARS: Dynamic Cyber-attack Reaction in SDN-based Networks with Q-learning. Authors: Hai Hoang Nguyen, Tri Gia Nguyen, Dinh Thai Hoang, Duc Tran Le and Trung V. Phan. In proceeding of 2021 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC). Pages: 156-161. Year 2021. (Oct 3 2021 12:54PM)
[5]Article: A Behavior-Based Malware Spreading Model for Vehicle-to-Vehicle Communications in VANET Networks. Authors: Duc Tran Le*, Khanh Quoc Dang, Quyen Le Thi Nguyen, Soha Alhelaly and Ammar Muthanna. Electronics. No: 10(19). Pages: 2403. Year 2021. (Oct 3 2021 12:39PM)
[6]Presentations: Analysis of Network Security Issues in the Join Procedure of LoRaWAN. Authors: Duc Tran Le*, Nguyen Duc Tai, Le Ba Luong, Van Dai Pham, Ruslan Kirichek. In proceeding of 24th International Conference on Distributed Computer and Communication Networks: Control, Computation, Communications. Pages: 468-476. Year 2021. (Oct 3 2021 12:46PM)
[7]Presentations: A Combined Attack Scenario to Exploit the Join Procedure of LoRaWAN (Accepted). Authors: Duc Tran Le*, Truong Duy Dinh, Van Dai Pham, Ruslan Kirichek, Egor Filin, Alexander Shestakov. In proceeding of ICUMT 2021 (IEEE). Pages: xx-xx. Year 2021. (Oct 19 2021 8:28PM)
[8]Presentations: An Efficient Feature Extraction Method for Attack Classification in IoT Networks (Accepted). Authors: Hao Phuc Do, Truong Duy Dinh, Duc Tran Le*, Van Dai Pham, Lyudmila Myrova, Ruslan Kirichek. In proceeding of ICUMT 2021 (IEEE). Pages: xx-xx. Year 2021. (Oct 19 2021 8:30PM)
[9]Presentations: Evaluation of routing protocols for multi-hop communication in LPWAN. Authors: Van Dai Pham, Duc Tran Le, Ruslan Kirichek. NEW2AN 2020, ruSMART 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12525. Springer, Cham. Pages: 255-266. Year 2020. (Aug 7 2020 10:48AM)
[10]Article: Comparison of machine learning algorithms for DDoS attack detection in SDN. Authors: Duc Tran Le, Minh Huu Dao, Quyen Le Thi Nguyen. Information and Control Systems (Informatsionno-upravliaiushchie sistemy). No: 3. Pages: 59-70. Year 2020. (Jun 17 2020 5:39PM)
[11]Presentations: A study on routing protocols for a long-range mesh network. Authors: Van Dai Pham, Tran Duc Le, Ruslan Kirichek. In Распределенные компьютерные и телекоммуникационные сети: управление, вычисление, связь (DCCN-2020). Pages: 474-481. Year 2020. (Aug 31 2020 7:22AM)
[12]Article: The 1-Millisecond Challenge – Tactile Internet: From Concept to Standardization. Authors: Duc Tran Le, Tri Gia Nguyen, Thi Thu Thao Tran. Journal of Telecommunications and the Digital Economy. No: Vol. 8 No. 2. Pages: 56-93. Year 2020. (May 29 2020 3:20PM)
[13]Presentations: Positioning Methods Based on Flying Network for Emergencies. Authors: Ruslan Kirichek, Truong Duy Dinh, Maxim Zakharov, Duc Tran Le, Andrey Koucheryavy. In 2020 22nd International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT). Pages: 245-250. Year 2020. (Apr 17 2020 1:47PM)
[14]Article: Research on Using the AODV Protocol for A LoRa Mesh Network. Authors: Van Dai Pham, Tran Duc Le*, Ruslan Kirichek. Lecture Notes in Computer Science. Springer, Cham. No: Vol 12563. Pages: 149-160. Year 2020. (Sep 1 2020 11:35AM)
[15]Presentations: Flying Ad-Hoc Network for Emergency Based on IEEE 802.11p Multichannel MAC Protocol. Authors: Truong Duy Dinh, Duc Tran Le, Thi Thu Thao Tran, Ruslan Kirichek. International Conference on Distributed Computer and Communication Networks. Pages: 479-494. Year 2019. (Dec 22 2019 6:00PM)
[16]Article: A Multi-Criteria Priority-based V2I Communication for Information Dissemination at RSU in VANET. Authors: Le Tran Duc, Olga Simonina, Mikhail Buinevich, Andrei Vladyko. JP Journal of Heat and Mass Transfer. No: 15 (S). Pages: 195-203. Year 2018. (Aug 8 2019 11:26AM)
[17]Article: A priority-based multichannel MAC to support the non-safety applications in SCH interval at RSU in V2I communication. Authors: Duc Tran Le, Tri Gia Nguyen, Olga Simonina, Mikhail Buinevich, Andrei Vladyko. Transport and Telecommunication. No: 19 (4). Pages: 1-10. Year 2018. (Aug 8 2019 11:28AM)
[18]Article: Performance analysis of the high dense wlan network with multiple access points using OPNET modeler. Authors: Le Tran Duc. T-Comm. No: 3 (11). Pages: 56-61. Year 2017. (Aug 8 2019 11:22AM)
[19]Article: EMATMM: Effective traffic planning method for the multipolling mechanism in high-density WLANs. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики: Серия Естественные и Технические Науки. No: 7-8. Pages: 17-26. Year 2017. (Aug 8 2019 11:24AM)
[20]Presentations: Analysis of the use of the TXOP value definition in IEEE 802.11e. Authors: Ч.Д. Ле . Материалы 72 НТК СПбНТОРЭС. – СПб. Pages: 223-224. Year 2017. (Aug 8 2019 12:36PM)
[21]Article: The multipolling mechanism based on the prioritization for WLAN with high density of devices. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Труды учебных заведений связи. No: 3 (1). Pages: 80-92. Year 2017. (Aug 8 2019 11:19AM)
[22]Article: The multipolling mechanism in high-density IEEE 802.11 networks. Authors: Ч.Д. Ле, О.А.Симонина. Технологии и средства связи. No: 1. Pages: 39-41. Year 2017. (Aug 8 2019 11:21AM)
[23]Presentations: The multipolling mechanism based on the prioritization for WLAN network with multiple access points. Authors: Le Tran Duc. In 31st International Conference on Information Networking (ICOIN). Pages: 24-29. Year 2017. (Aug 8 2019 12:37PM)
[24]Presentations: QoS Support in WLAN: competition mechanism or polling mechanism. Authors: Ч.Д. Ле . Перспективные технологии в средствах передачи информации – ПТСПИ. Pages: 140-146. Year 2017. (Aug 8 2019 12:34PM)
[25]Presentations: Analysis of QoS issues in high-density Wi-Fi network. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Материалы 71 НТК СПбНТОРЭС. – СПб. Pages: 203-204. Year 2016. (Aug 8 2019 12:33PM)
[26]Article: The mechanism of prioritization to ensure minimize delays in the competitive environment in the Wi-Fi networks with dense distribution of devices. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Информационные системы и технологии. No: 3 (95). Pages: 99-106. Year 2016. (Aug 8 2019 9:21AM)
[27]Presentations: Using SDN to provide QoS in high-density wireless networks. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. V МНТНПК “Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании”. – СПб.: СПбГУТ. Pages: 446-450. Year 2016. (Aug 8 2019 12:31PM)
[28]Article: Organization of priority access in IoT networks with high density of devices and latency-sensitive services. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Электросвязь. No: 9. Pages: 63-67. Year 2016. (Aug 8 2019 9:23AM)
[29]Presentations: Analysis of mechanisms of coexistence for wireless technologies in the unlicensed 2.4 GHz band. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. IV МНТНПК “Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании”. – СПб.: СПбГУТ. Pages: 137-141. Year 2015. (Aug 8 2019 11:38AM)
[30]Presentations: A model of cross-domain communication in SDN using two controllers. Authors: Ле Ч.Д.. 68-я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна – 2014». Pages: 99-104. Year 2014. (Aug 8 2019 11:29AM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 25 2019 12:39PM)(Sep 2 2019 4:00PM)
[1]Supporting quality of service in wireless communication: a manual for laboratory works
(Russian Edition: Обеспечение качественных показателей беспроводной связи: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ)
Chủ biên: B.E. Korochin. Đồng tác giả: T.D. Le, E.A. Lesnhikov, O.A. Simonina. Nơi XB: The Bonch-Bruevich Saint-Petersburg State University of Telecommunications - SpbGut, Russia. Năm 2019.
[2]Mechanisms for supporting QoS of wireless package networks in unlicensed band
(Russian Edition: Механизмы Обеспечения QoS: В беспроводных пакетных сетях нелицензируемого диапазона) 
Chủ biên: Le Tran Duc. Nơi XB: Lap Lambert Academic Publishing. Năm 2019.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Certificate of Outstanding Paper Award

 Công nghệ thông tin

 2020

 

 The 22nd International Conference on Advanced Communications Technology (ICACT 2020), Pyeongchang, Korea

  
 Khen thưởng
[1] Giải nhất Olympic tiếng Nga. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên Bang Nga. Năm: 2010, 2011, 2012, 2013.
[3] Sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc - Trường viễn thông Saint-Petersburg. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của trưởng khoa cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Năm: 2014.
[5] Cá nhân có thành tích nổi bật trong phục vụ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đợt 2 tại Trường ĐHBK. Số: 2433/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
[6] Giải B - Giải thưởng "Hoạt động khoa học và công nghệ tiềm năng" năm học 2019 - 2020. Số: 2645/QĐ-ĐHBK. Năm: 2020.
[7] Cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn trường ĐHBK năm học 2019 - 2020. Năm: 2020.
[8] Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021. Số: 3312/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[9] Giấy khen của Hiệu trưởng cho thành tích nổi bật trong công tác tư vấn tuyển sinh trình độ đại học hệ Chính quy năm 2021. Số: 2940/QĐ-ĐHBK. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Bảo mật trong tin học
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[2]Kỹ nghệ bảo mật
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Sinh viên đại học  Phân viện Đại học Đà Nẵng tại Kontum
[3]Mạng tin học
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[4]Công nghệ mạng nâng cao
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Học viên cao học  Đại học Bách khoa
[5]Mạng máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[6]Kỹ thuật truyền số liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[7]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[8]An toàn thông tin mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Đại học Đà Nẵng
[9]Kỹ thuật lập trình
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[10]Quản trị mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên đại học  Đại học Đà Nẵng
[11]Phân tích và xử lý mã độc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
[12]Quản trị và an toàn hệ thống mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên đại học  Đại học Bách khoa
  
 Thông tin khác
  Hiện tại nhóm nghiên cứu về Networking & Security của IT DUT - NETWORKING & SECURITY LAB đang tìm kiếm thêm các thành viên mới để chuẩn bị cho một số hội thảo và hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học sắp tới.

https://netsec-it.dut.udn.vn/

Nhóm hiện tại có 19 thành viên với các mảng đề tài khá đa dạng:
- Blockchain-based authentication
- Image-based approach for malware detection
- Malware spreading/Malware detecting
- Security issues in FANETs
- Malware behavior in VANET
....
Một số đề tài mình đang có ý định thực hiện bao gồm:
Ransomware Classification
Fileless Malware Characteristics
Behavior-based malware analysis and detection
Applying AI for SDN routing protocols
Artificial intelligence techniques for network security

//Dataset:  https://www.virussamples.com/

Ngoài ra bất kỳ bạn nào có ý tưởng thú vị liên quan đến Networking, Security, ứng dụng AI, ML cho Networking & Security..cũng có thể đề xuất và trao đổi.
Hoạt động khoa học khác:
- Review for conferences & workshops: INTHITEN 2020, MaDaIN2020, BigComp2021, IoT5GCYBER_CFC
- Review for journals: Security and Communication Networks, Tạp chí Khoa học đại học Đà Nẵng..
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn