Lê Trần Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,663,830

 
Mục này được 5539 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Trần Đức
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  03/05/1989
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Các hệ thống viễn thông đa kênh; Tại: Trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Computer Science; Tại: Trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich
Dạy CN: Mạng và An toàn thông tin
Lĩnh vực NC: WLAN, QoS, VANET, FANET, Malware Analysis, SDN
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa CNTT - Đại học Bách khoa (C125)
Điện thoại: ; Mobile: 0931733853
Email: letranduc@dut.udn.vn; letranduc.telecom@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 * Từ năm 2007 đến 2008 học năm 1, khoa điện tử - viễn thông tại Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng.
* Từ 11/2008 đến 06/2009 học dự bị tiếng Nga tại trường Bách Khoa Xanh Petecbua, Liên Bang Nga.
* Từ 09/2009 đến 07/2014: Học đại học chuyên ngành Các hệ thống viễn thông đa kênh tại Liên Bang Nga.
* Từ 10/2014 đến 10/2018: Làm nghiên cứu sinh tại trường Đại học viễn thông Saint-Petersburg mang tên giáo sư M.A. Bonch-Bruevich.
* Từ 12/2018 đến 09/2019: Công tác và giảng dạy theo hợp đồng công nhật tại bộ môn Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa.
* Từ 01/10/2019 đến nay: Công tác và giảng dạy tại bộ môn Mạng và Truyền thông, Khoa CNTT, trường Đại học Bách khoa.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: A Multi-Criteria Priority-based V2I Communication for Information Dissemination at RSU in VANET (SCOPUS). Authors: Le Tran Duc, Olga Simonina, Mikhail Buinevich, Andrei Vladyko. JP Journal of Heat and Mass Transfer. No: 15 (S). Pages: 195-203. Year 2018. (Aug 8 2019 11:26AM)
[2]Article: A priority-based multichannel MAC to support the non-safety applications in SCH interval at RSU in V2I communication (ESCI, SCOPUS). Authors: Duc Tran Le, Tri Gia Nguyen, Olga Simonina, Mikhail Buinevich, Andrei Vladyko. Transport and Telecommunication. No: 19 (4). Pages: 1-10. Year 2018. (Aug 8 2019 11:28AM)
[3]Presentations: Analysis of the use of the TXOP value definition in IEEE 802.11e. Authors: Ч.Д. Ле . Материалы 72 НТК СПбНТОРЭС. – СПб. Pages: 223-224. Year 2017. (Aug 8 2019 12:36PM)
[4]Article: Performance analysis of the high dense wlan network with multiple access points using OPNET modeler. Authors: Le Tran Duc. T-Comm. No: 3 (11). Pages: 56-61. Year 2017. (Aug 8 2019 11:22AM)
[5]Article: EMATMM: Effective traffic planning method for the multipolling mechanism in high-density WLANs. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики: Серия Естественные и Технические Науки. No: 7-8. Pages: 17-26. Year 2017. (Aug 8 2019 11:24AM)
[6]Article: The multipolling mechanism in high-density IEEE 802.11 networks. Authors: Ч.Д. Ле, О.А.Симонина. Технологии и средства связи. No: 1. Pages: 39-41. Year 2017. (Aug 8 2019 11:21AM)
[7]Article: The multipolling mechanism based on the prioritization for WLAN with high density of devices. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Труды учебных заведений связи. No: 3 (1). Pages: 80-92. Year 2017. (Aug 8 2019 11:19AM)
[8]Presentations: The multipolling mechanism based on the prioritization for WLAN network with multiple access points (Indexed in SCOPUS). Authors: Le Tran Duc. In 31st International Conference on Information Networking (ICOIN). Pages: 24-29. Year 2017. (Aug 8 2019 12:37PM)
[9]Presentations: QoS Support in WLAN: competition mechanism or polling mechanism. Authors: Ч.Д. Ле . Перспективные технологии в средствах передачи информации – ПТСПИ. Pages: 140-146. Year 2017. (Aug 8 2019 12:34PM)
[10]Article: Organization of priority access in IoT networks with high density of devices and latency-sensitive services. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Электросвязь. No: 9. Pages: 63-67. Year 2016. (Aug 8 2019 9:23AM)
[11]Presentations: Analysis of QoS issues in high-density Wi-Fi network. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Материалы 71 НТК СПбНТОРЭС. – СПб. Pages: 203-204. Year 2016. (Aug 8 2019 12:33PM)
[12]Presentations: Using SDN to provide QoS in high-density wireless networks. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. V МНТНПК “Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании”. – СПб.: СПбГУТ. Pages: 446-450. Year 2016. (Aug 8 2019 12:31PM)
[13]Article: The mechanism of prioritization to ensure minimize delays in the competitive environment in the Wi-Fi networks with dense distribution of devices. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. Информационные системы и технологии. No: 3 (95). Pages: 99-106. Year 2016. (Aug 8 2019 9:21AM)
[14]Presentations: Analysis of mechanisms of coexistence for wireless technologies in the unlicensed 2.4 GHz band. Authors: Ч.Д. Ле, О.А. Симонина. IV МНТНПК “Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании”. – СПб.: СПбГУТ. Pages: 137-141. Year 2015. (Aug 8 2019 11:38AM)
[15]Presentations: A model of cross-domain communication in SDN using two controllers. Authors: Ле Ч.Д.. 68-я региональная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Студенческая весна – 2014». Pages: 99-104. Year 2014. (Aug 8 2019 11:29AM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 2 2019 4:00PM)
[1]Mechanisms for supporting QoS of wireless package networks in unlicensed band
(Russian Edition: Механизмы Обеспечения QoS: В беспроводных пакетных сетях нелицензируемого диапазона) 
Chủ biên: Le Tran Duc. Nơi XB: Lap Lambert Academic Publishing. Năm 2019.
  
 Khen thưởng
[1] Giải nhất Olympic tiếng Nga. Năm: 2009.
[2] Giấy khen của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền tại Liên Bang Nga. Năm: 2010, 2011, 2012, 2013.
[3] Sinh viên nước ngoài có thành tích xuất sắc - Trường viễn thông Saint-Petersburg. Năm: 2013.
[4] Giấy khen của trưởng khoa cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích và xử lý mã độc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa
[2]Quản trị và an toàn hệ thống mạng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2019 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn