Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,365

 Phát triển chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiệp*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 10(95).2015;Từ->đến trang: 15;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chương trình đào tạo (CTĐT) là xương sống của toàn bộ quá trình đào tạo ở trường đại học và là yếu tố có ý nghĩa quyết định chất lượng đào tạo của nhà trường. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các trường đại học nói chung và các trường đại học ngoại ngữ nói riêng là tập trung phát triển CTĐT theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, phù hợp với thực tiễn, điều kiện cụ thể của quốc gia, đảm bảo tính cập nhật, hiện đại, tiếp cận chuẩn chất lượng của khu vực và thế giới. Bài viết đề cập đến nội hàm phát triển CTĐT ở trường đại học, đánh giá thực trạng phát triển CTĐT và đề xuất một số biện pháp phát triển CTĐT cử nhân ngoại ngữ (CNNN) ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ĐHNN – ĐHĐN) hiện nay
ABSTRACT
The curriculum (EMT) is the “backbone” of the whole of training process at universities and is also a significant factor that determines the quality of university education. One of the important tasks of the university in general and universities of foreign languages in particular is to focus on developing curriculums towards standardization and modernization which are suitable with practical, specific conditions of each country to ensure the update and modernness as well as approach quality standards of the region and the world. The article refers to developing the curriculums in universities, assessing them and proposes the measures to develop the curriculums of BA in foreign languages at University of Foreign Language Studies – The University of Danang today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn