Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,198,650

 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Minh Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục; Số: 131;Từ->đến trang: 93-96;Năm: 2016
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với xu thế toàn cầu hóa hiện nay và trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam đang hội nhập một cách mạnh mẽ, chất lượng đào tạo của các trường đại học bên cạnh việc đạt được mục tiêu, sứ mạng của nhà trường cần hướng đến đạt chất lượng theo mốc chuẩn về kiểm định chất lượng của khu vực và thế giới. Để đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường đòi hỏi các trường đại học ngoại ngữ trong đó có Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng cần đổi mới và áp dụng đồng bộ các biện pháp cơ bản, trong đó, đổi mới phương thức quản lí đào tạo với việc áp dụng mô hình quản lí chất lượng là giải pháp cơ bản nhất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn