Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,824

 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM TÍNH NĂNG ĐỘNG CƠ DUAL FUEL BIOGAS-DIESEL
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Văn Ga; Dương Việt Dũng; Nguyễn Việt Hải; Võ Anh Vũ
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: Số 11(84).2014, Quyển 1;Từ->đến trang: 7;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày kết quả thực nghiệm tính năng công tác của động cơ dual fuel biogas diesel được cải tạo từ động cơ diesel Vikyno EV2600-NB. Kết quả cho thấy áp suất cực đại trong xi lanh cũng như công chỉ thị chu trình giảm khi giảm thành phần CH4 trong biogas hoặc/và khi tăng tốc độ động cơ. Ở chế độ tốc độ định mức, công chu trình của động cơ dual fuel biogas-diesel giảm 15% khi giảm hàm lượng CH4 trong biogas từ 80% xuống 60%. Công chỉ thị chu trình của động cơ dual fuel đạt giá trị cực đại khi hệ số tương đương của hỗn hợp đạt 1,1. Công suất cực đại của động cơ dual fuel biogas-diesel khi chạy bằng biogas chứa chứa 80% CH4 và 60% CH4 thấp hơn công suất định mức của động cơ diesel theo thứ tự 10% và 25%.
ABSTRACT
The paper presents the result of the experimental study of performance of dual fuel biogas-diesel engine converted from a Vikyno EV2600-NB diesel engine. The results show that peak of cylinder pressure and indicated engine cycle work decrease when we reduce CH4 fraction in biogas or/and when we increase the engine speed. At rated speed, indicated engine cycle work decreases 15% as CH4 fraction in biogas falls from 80% to 60%. Indicated cycle work of dual fuel engine reaches peak value as fuel-air equivalence ratio is around 1.1. Maximum brake power of dual fuel biogas-diesel engine fuelled with biogas contain 80% CH4 and 60% CH4 lower than rated brake power of diesel engine in the order 10% and 25%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn