Lưu Ngọc An
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,706,164

 
Mục này được 13136 lượt người xem
Họ và tên:  Lưu Ngọc An
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/10/1982
Nơi sinh: Thành Phố Đà Nẵng
Quê quán Thanh Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ thống điện; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện; Tại: Đại học Bách Khoa Grenoble-Pháp
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Phap
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Đại học Bách Khoa
Điện thoại: 02363842738; Mobile: 0913842776
Email: lnan@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 2000-2005: Sinh viên trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 10/2005 - nay: Giảng viên bộ môn Hệ thống điện, Khoa Điện, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 9/2008 - 7/2010: Học viên Cao học trường Đại học quốc gia Thành Công (NCKU) – Đài Loan
Từ 11/2011-12/2014: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Bách khoa Grenoble- Pháp

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN LƯỚI ĐIỆN NHỎ TRONG THỜI GIAN THỰC SỬ DỤNG HỆ THỐNG MULTI-AGENT. Chủ nhiệm: TS. Luu Ngoc An. Mã số: B2019-DN02-50. Năm: 2021. (Mar 20 2021 7:43PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt cây năng lượng tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Luu Ngoc An. Mã số: TP. Năm: 2021. (Mar 20 2021 8:33PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Tối ưu quản lý năng lượng hệ thống với các nguồn năng lượng tái tạo. Chủ nhiệm: Luu Ngoc An. Mã số: T2018-02-32. Năm: 2019. (May 24 2019 10:18AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng và phân tích an toàn trong lưới điện nhỏ . Chủ nhiệm: TS. Lưu Ngọc An. Mã số: T2017-02-66. Năm: 2017. (Nov 6 2017 11:35AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng mô hình đáp ứng tần số trong điều khiển tần số hệ thống điện. Chủ nhiệm: Ths. Lưu Ngọc An. Mã số: T2011-02-17. Năm: 2011. (May 21 2012 2:43AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu thực hiện đánh giá tiềm năng điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Trần Phước Hiền . Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng. Số: 7(128). Trang: 1-5. Năm 2018. (May 24 2019 10:26AM)
[2]Bài báo: MÔ HÌNH CÁC PHẦN TỬ TRONG LƯỚI ĐIỆN NHỎ. Tác giả: Lưu Ngọc An. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Số 5(114)-Quyển 1. Trang: 1-5. Năm 2017. (Jul 25 2017 11:11AM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phần mềm PVsyst thiết kế hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Premier Village DaNang Resort. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Trần Huy*. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 7(116). Trang: 1-5. Năm 2017. (Nov 6 2017 11:16AM)
[4]Bài báo: So sánh khả năng kết nối lưới yếu của các loại turbine gió. Tác giả: Phan Đình Chung, TS. Lưu Ngọc An. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 17-22. Năm 2017. (Jul 25 2017 11:09AM)
[5]Bài báo: Thiết kế tối ưu hệ thống hybrid năng lượng mặt trời, bộ dự trữ và Diesel. Tác giả: Lưu Ngọc An*, Lưu Thanh Bình. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: Số 5(102).2016. Trang: 5-10. Năm 2016. (Jul 25 2017 10:53AM)
[6]Bài báo: THIẾT KẾ TỐI ƯU HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀ BỘ DỰ TRỮ CÓ KẾT NỐI VỚI LƯỚI. Tác giả: Lưu Ngọc An, Trần Thị Minh Dung . Tạp chí “Khoa học và Công nghệ” Đại học Đà Nẵng. Số: 1(98).2016. Trang: 6-11. Năm 2016. (Apr 20 2016 7:46AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Distributed optimal power flow and the multi-agent system for the realization in cyber-physical system. Authors: Nguyen, Tung-Lam, Tran, Quoc-Tuan, Caire, Raphael, Wang, Yu, Besanger, Yvon, Luu, Ngoc-An. Electric power systems research. No: 12. Pages: 1203-1218. Year 2021. (Mar 20 2021 8:03PM)
[2]Article: Concensus-Based ALADIN Method to Faster the Decentralized Estimation of Laplacian Spectrum. Authors: Thi-Minh-Dung Tran, Luu Ngoc An, Ngoc Chi Nam Doan. Applied sciences. No: 12. Pages: 248-262. Year 2020. (Mar 20 2021 8:02PM)
[3]Presentations: Controller Hardware-in-the-loop Implementation for Agent-based Distributed Optimal Power Flow Using ADMM on Cyber-Physical Microgrids. Authors: Nguyen, Tung-Lam, Quoc Tuan, Tran, Caire, Raphaël, An, Luu Ngoc. IEEE PES GTD Grand International Conference and Exposition Asia 2019. Pages: 189-190. Year 2019. (Mar 20 2021 7:53PM)
[4]Article: Dynamic Programming for Optimal Energy Management of Hybrid Wind–PV–Diesel–Battery . Authors: Luu ngoc An, Tran Quoc Tuan. Energies. No: 11(11). Pages: 3039-3060. Year 2018. (Sep 3 2019 3:58PM)
[5]Article: Optimal Energy Management for an On-Grid Microgrid by Using Branch and Bound Method. Authors: LN An, TTM Dung, T Quoc-Tuan. Procedding of 2018 IEEE International Conference on Environment and Electrical Engineering. No: 2018. Pages: 212-218. Year 2018. (May 24 2019 10:31AM)
[6]Article: Optimal Sizing of Battery Energy Storage System for an Islaned Microgrid. Authors: M.C. Pham ; T.Q. Tran ; S. Bacha ; A. Hably ; Luu Ngoc An. Procedding of 2018 IEEE Industrial Electronics Society. No: 18(12). Pages: 1899-1903. Year 2018. (Jun 11 2019 10:04AM)
[7]Article: Multi-Agent System with Plug and Play Feature for Distributed Secondary Control in Microgrid—Controller and Power Hardware-in-the-Loop Implementation. Authors: Nguyen, Tung Lam ; Guillo-Sansano, E ; Syed, Mazheruddin; Nguyen, Van Hoa ; Blair, Steven ; Reguera, Luis ; Tran-Quoc, T ; Caire, Raphael ; Burt, Graeme ; Gavriluta, Catalin ; Luu, Ngoc-An . Energies. No: 11(12). Pages: 3253-3270. Year 2018. (Jun 11 2019 9:50AM)
[8]Article: Optimal Energy Management Strategies of Microgrids. Authors: TRAN Quoc-Tuan, LUU Ngoc An, NGUYEN Tung Lam. IEEE-SSCI. No: 978-1-5090-4241-8. Pages: 189-195. Year 2016. (Jul 25 2017 11:21AM)
[9]Article: Optimal energy management for grid connected microgrid by using Dynamic programming method. Authors: Luu Ngoc An, Tran Quoc Tuan. Proceedings of the IEEE General Meeting
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: 5. Pages: 201-207. Year 2015.
(Apr 15 2015 9:31AM)
[10]Article: Optimal energy management for an island microgrid by using Dynamic programming method. Authors: Ngoc An Luu, Tuan Tran Quoc, Seddik Bacha
marriage affairs open i want an affair
. Proceedings of the IEEE Powertech, Eindhoven, 2015. No: 2. Pages: 2235-2241. Year 2015. (Jan 22 2015 9:33AM)
[11]Article: Real-time control of electric vehicles to smooth the PV production fluctuations in a distribution network. Authors: Van Linh Nguyen, Tuan Tran-Quoc, Seddik Bacha, Ngoc-An Luu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the IEEE/ICIT 2015. No: 2. Pages: 245-251. Year 2015. (Feb 10 2015 11:19AM)
[12]Article: Optimal sizing of a Grid-connected Microgrid. Authors: A. Luu-Ngoc, T. Tran-Quoc, S. Bacha, N Van Linh. Proceedings of the IEEE/ICIT 2015
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 12. Pages: 1209. Year 2015.
(Nov 17 2014 8:57PM)
[13]Article: Optimal Design of an Isolated Photovoltaic-Diesel-Battery Hybrid System by using an Iterative Algorithm. Authors: A. Luu-Ngoc, T. Tran-Quoc, S. Bacha
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Proceedings of the IEEE/PES General Meeting 2014, Washington DC, USA. No: 1. Pages: 2134-2139. Year 2014. (Mar 12 2014 6:01AM)
[14]Article: Control strategies of a hybrid PV- diesel-battery system in different operation modes. Authors: A. Luu-Ngoc, T. Tran-Quoc, S. Bacha
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Proceedings of the IEEE/PES (Powertech-2013)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. No: -. Year 2013.
(Apr 1 2013 4:45AM)
[15]Presentations: Dynamic analysis of a stand-alone hybrid PV-diesel system with battery storage . Authors: T. Tran-Quoc, A. Luu-Ngoc, X. Le Pivert, J. Merten,B. Lazpita, K. Mamadou, M. Vervaart
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. International Conference 6th European Conference on PV-Hybrids and Mini-Grids. Pages: 274-281. Year 2012. (May 21 2012 2:52AM)
[16]Article: Demand Response Plan Considering Available Spinning Reserve for System Frequency Restoration. Authors: Le-Ren Chang-Chien, Luu Ngoc An, Ta-Wei Lin. Proceedings of the IEEE/PES (Powercon-2012). No: 5. Pages: 274. Year 2012. (Oct 5 2012 2:20PM)
[17]Article: Incorporating Demand Response With Spinning Reserve to Realize an Adaptive Frequency Restoration Plan for System Contingencies. Authors: Chang-Chien, L.-R.; An, L. N.; Lin, T.-W.; Lee, W.-J.. IEEE Transactions on Smart Grid (SCI). No: volume 3, issue 3. Pages: 1145-1153. Year 2012. (Aug 5 2012 7:32PM)
[18]Presentations: Probabilistic Analysis of Photovoltaic Generation Impacts on Distribution Networks. Authors: T. Tran-Quoc, A. Luu-Ngoc, X. Le-Pivert, J. Merten, F. Barruel. European PV Solar Energy conference and Exhibition, Frankfurt, Germany. Pages: 583-588. Year 2012. (Apr 1 2013 4:42AM)
[19]Article: Charging Strategies to Minimize the Energy Cost for an Electric Vehicle Fleet. Authors: Van Linh NGUYEN, Tuan Tran Quoc, Seddik Bacha, Ngoc An Luu
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Proceedings of the IEEE ISGT, Istanbul, Turkey,2014. No: 8. Pages: 1067. Year 1073. (Nov 17 2014 9:00PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Local Electricity Markets - Chapter 10: Distributed energy resource management system Chủ biên: Tran Quoc Tuan. Đồng tác giả: Van Hoa Nguyen, Luu Ngoc An, Elvira Amicarreli. Nơi XB: Elsevier. Năm 2021.(Mar 20 2021 8:19PM)
[2]Hệ thống điện gió và mặt trời
Chủ biên: Luu Ngoc An, Phan Đình Chung, Đoàn Anh Tuấn. Nơi XB: Nhà xuất bản xây dựng. Năm 2017.(Nov 6 2017 11:19AM)
[3]Control and management strategies for a microgrid Chủ biên: Luu Ngoc An. Nơi XB: LAP LAMBERT Academic Publishing. Năm 2016.(Jul 25 2017 11:29AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]HÀ THANH XUÂN
Đề tài:

Thiết kế và đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống điện mặt trời áp mái tại trạm biến áp 500kv Pleiku - Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2020

 2020

[2]PHẠM THANH TÁNH
Đề tài:

Thiết kế và đánh giá hiệu quả kinh tế hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ bảo nguyên Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2020

 2020

[3]LƯU THANH BÌNH
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng quản lý tối ưu năng lượng trong lưới điện nhỏ
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2020

[4]NGUYỄN ĐĂNG HÙNG
Đề tài:

Thiết kế, đánh giá hiệu quả đầu tư nhà máy điện mặt trời nổi 50mw trên hồ thủy điện krông h’năng

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2019

 2019

[5]Nguyễn Hữu Thanh
Đề tài:

Tính toán độ tin cậy và đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy lưới điện phân phối khu vực thị xã Ba Đồn

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[6]TRẦN CHÍNH HẢI
Đề tài:

Phân tích, lựa chọn giải pháp điều khiển từ xa cho trạm biến áp 220kv Đồng hới

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[7]TRẦN PHƯỚC HIỀN
Đề tài: Đánh giá tiềm năng và định hướng đấu nối của điện mặt trời cho tỉnh quảng ngãi

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[8]VI THẾ HẢO
Đề tài: Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối Thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[9]HUỲNH TRỌNG NGUYỄN
Đề tài: Tối ưu vận hành hệ thống pv – diesel – battery hybrid tại đảo bé, huyện lý sơn, tỉnh quảng ngãi

 Thạc sĩ

 Trường đại học Bách Khoa

 2018

 2018

[10]ĐỖ MINH LỘC
Đề tài:

Đánh giá dự án năng lượng mặt trời nổi hồ đa mi 47.5MW nối lưới

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]PHAN MINH TÚ
Đề tài:

Khảo sát, thiết kế điện mặt trời nổi trên hồ thủy điện đồng nai 4

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[12]LÊ VĂN LÂM PHÚ
Đề tài:

Nghiên cứu phương thức vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối Tp. Cam ranh – tỉnh Khánh hòa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[13]TRẦN THỊ KHÁNH HOÀNG
Đề tài:

Tính toán thiết kế, xây dựng mô hình nhà kính thông minh sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[14]NGUYỄN HỮU NHƯ DANH
Đề tài:

Tính toán thiết kế hệ thống năng lượng mặt trời sử dụng cho trạm sạc xe điện

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[15]TRƯƠNG QUỐC KHÁNH
Đề tài:

Thiết kế và vận hành tối ưu cho lưới điện nhỏ độc lập

 Thạc sĩ

 Đại Học Đà Nẵng

 2015

 2015

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] A new method for frequency regulation

 Khoa học công nghệ

 2015

 WO 2015075372 A1

 Bằng sáng chế quốc tế

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]An Toàn Điện; Vật liệu điện; Kỹ thuật cao áp; Thiết kế cao áp
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên khoa Điện; Sư phạm kĩ thuật
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn