Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 43,819,363

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Học phần Chuyên môn cuối khóa (Biên dịch Việt - Hàn)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 SV năm 4  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[2]Thực hành Dịch nói 2 (Việt - Hàn, Hàn - Việt)
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 SV năm 4  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[3]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 SV năm 3
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[4]Nói 1
Ngành: Ngoại ngữ
 2013 SV năm 1
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[5]Đọc 3
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 SV năm 2  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[6]Nói 5
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 SV năm 3  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Ngoại ngữ II.2
Ngành: Ngoại ngữ
 2012 SV năm 3
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[8]Đọc 2
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SV năm 1  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[9]Ngoại ngữ II.1
Ngành: Ngoại ngữ
 2011 SV năm 2
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn