Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,825

 Liquidity shocks: evidence from the Chinese stock market
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Lê Minh Huy, Trần Đình Long, Hoàng Văn Hải
Nơi đăng: The 3rd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business (CIEMB-2020); Số: 3;Từ->đến trang: 55-74;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study empirically investigates how the stock market reacts to stock level liquidity shocks in the Chinese stock market. We find that the liquidity shocks effect, in which a stock liquidity level in the past period has a positive relationship with the following return, significantly affects stock returns through both decile portfolio and cross-sectional regression analyses. In addition, we find that liquidity shock is more likely priced with the news group, indicating that the market underreacts to liquidity shocks in the Chinese stock market.
ABSTRACT
This study empirically investigates how the stock market reacts to stock level liquidity shocks in the Chinese stock market. We find that the liquidity shocks effect, in which a stock liquidity level in the past period has a positive relationship with the following return, significantly affects stock returns through both decile portfolio and cross-sectional regression analyses. In addition, we find that liquidity shock is more likely priced with the news group, indicating that the market underreacts to liquidity shocks in the Chinese stock market.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn