Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chất lượng dịch vụ Logistics tại thành phố Đà Nẵng - Tiếp cận từ đánh giá của khách hàng. Tác giả: Trần Đình LongLê Thị Minh Hằng. Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung. Số: 01(63) 2020. Trang: 63-74. Năm 2020. (Aug 23 2020 12:53PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Website Marketing Activities in Healthcare Service Sector – A Case in Danang. Authors: Trương Duy Nhật PhươngĐoàn Thị Liên HươngTrần Đình Long. International Conferences on Economics, Development and Sustainability - EDESUS. Pages: 1-8. Year 2019. (Aug 23 2020 1:00PM)
[2]Presentations: Organizational Citizenship Behavior: the case of regional state-owned universities, Vietnam. Authors: Trần Đình LongTrà Lục Diệp. The 6th International Conference on Government Performance Management and Leadership. Pages: 1-30. Year 2019. (Aug 23 2020 1:04PM)
[3]Presentations: Measuring logistics service quality – a case in Danang. Authors: Lê Thị Minh HằngTrần Đình LongNguyễn Thiên Hạc. International Conference on Management and Business - COMB 2019. Pages: 212-220. Year 2019. (Aug 23 2020 12:56PM)
[4]Presentations: Supply chain integration - A pilot study of enterprises in Danang, Vietnam. Authors: Le, Thi Minh HangTran, Dinh Long. Proceedings to the 13th International Congress on Logistics and SCM Systems. Pages: 74. Year 2018. (Oct 19 2018 9:32AM)
[5]Presentations: An Evaluation on the Utilization of Website Marketing Activities in Danang Upscale Hotels. Authors: Nguyen, Thi Bich ThuyTran, Dinh Long. MICA - Marketing In The Connected Age. Pages: 203-210. Year 2018. (Aug 19 2019 3:06PM)
[6]Article: Supply Chain Collaboration in Logistics - A Pilot Study in Danang. Authors: Le, Thi Minh HangTran, Dinh LongNguyen, Nho Minh Trung. Contemporary Issues In Economics, Management & Business - 1st CIEMB. No: 1. Pages: 534-545. Year 2018. (Aug 19 2019 3:14PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn