Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Về Phương pháp Sư phạm tương tác
walgreens prints coupons open free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Sơn
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Đổi mới phương pháp giảng dạy đại học”- Đại học Sư phạm-ĐHĐN; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn