Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

(May 31 2017 11:24PM)(Jul 13 2015 5:24PM)(Jul 13 2015 5:21PM)(Jan 14 2011 5:42PM)(May 17 2011 10:56PM)(Jan 14 2011 5:41PM)(Jan 14 2011 5:41PM)(Jan 14 2011 5:34PM)(Jan 14 2011 5:39PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)(Dec 31 2010 1:54PM)
[1]Giáo trình quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo
Chủ biên: Trần Xuân Bách, Bùi Việt Phú, Lê Quang Sơn. Nơi XB: NXB GDVN. Năm 2016.
[2]

Giáo trình Giao tiếp sư phạm

Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Đồng tác giả: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội. Năm 2014.

[3]Xu thế phát triển giáo dục Chủ biên: Lê Quang Sơn - Bùi Việt phú. Đồng tác giả: Lê quang Sơn, Bùi Việt Phú. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2013.
[4]Rèn luyện kỹ năng sư phạm, dành cho giáo viên phổ thông và sinh viên các trường Cao đẳng Sư phạm và Đại học Sư phạm Chủ biên: Lê Quang Sơn, Hà Nhật Thăng. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. Năm 2010.
[5]Tâm lý học đại cương Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: TTĐTTX Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[6]Phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Chủ biên: Lê Quang Sơn, Phạm Thị Mơ. Nơi XB: Nxb Lao động. Năm 2009.
[7]Hành trình thành niên, Giáo trình điện tử về giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Nơi XB: Quỹ Dân số Thế giới và ĐHSP - ĐHĐN. Năm 2009.
[8]Từ điển Tâm lý học Chủ biên: Lê Quang Sơn, Nguyễn Văn Lũy. Nơi XB: Nxb Giáo dục Việt Nam. Năm 2009.
[9]Tài liệu bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore Chủ biên: Lê Quang Sơn và các tác giả khác. Nơi XB: Bộ GD & ĐT. Năm 2009.
[10]Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học Sư phạm Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: Trung tâm đào tạo từ xa- Đại học Đà Nẵng. Năm 2001.
[11]Психологические особенности ценностных ориентаций современной вьетнамской молодёжи Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Кандидатская диссертация. Năm 1998.
[12]Tâm lý học thanh niên Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1994.
[13]Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm (Tài liệu trích dịch từ cuốn “О воспитании старшеклассников"А. В. Мудрик. Москва, Просвещение, 1981) Chủ biên: Lê Quang Sơn. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1990.
[14]Tìm hiểu đặc điểm các mối quan hệ liên nhân cách của học sinh một số trường phổ thông trung học tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng Chủ biên: Lê Quang Sơn. Nơi XB: Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng. Năm 1989.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn