Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,744,200

 Về môi trường tâm lý cho việc học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Quang Sơn
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị “Quan hệ giữa đào tạo đại học và thị trường lao động”- Đại học Đà Nẵng và Dự án Giáo dục đại học; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2001
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn