Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,200,666

 Hệ thống các lý thuyết nhân cách trong tâm lý học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
viagra coupon 2016 manufacturer coupons for prescription drugs discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  TS. Lê Quang Sơn; Thành viên:  
Số: B 2009-ĐN03-44 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn