Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Đào Thị Ly Sa
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quản trị và kinh doanh (COMB 2015); Số: 2015;Từ->đến trang: 187-195;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sẽ mang lại một sân chơi mới và công bằng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó bao gồm cả doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. Bài viết tập trung phân tích tình hình sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp ở Việt Nam trong thời gian qua để nhìn nhận rõ nét những mặt được và hạn chế về sản phẩm nông nghiệp; làm rõ cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản khi Việt Nam gia nhập AEC. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp chính nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức góp phần tăng khối lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam trong thời gian tới.
ABSTRACT
Joining ASEAN Economic Community (AEC) will bring a new and level playing field for Vietnamese enterprises, including exporters of agricultural products. This paper focuses on analyzing the current situation of agricultural products’ production and export in Vietnam to recognize the pluses and minuses of agricultural products; clarifying the opportunities and challenges for agricultural export enterprises when Vietnam engages in AEC. A number of solutions is proposed to help Vietnam take advantage of opportunities as well as overcome challenges and hence be able to increase the volume and value of agricultural export in the near future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn