Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện – Nghiên cứu tại Tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Hoàng Thu Thủy
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 02(111)-2017;Từ->đến trang: 95-101;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là hình thức bảo hiểm có nhiều ưu việt, giúp những đối tượng lao động tự do, người dân ở các khu vực nông thôn, giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già. Kon Tum là một tỉnh Bắc Tây Nguyên, dân số toàn tỉnh năm 2015 là 496.660 người; lực lượng lao động toàn tỉnh có 286.700 người trong đó 70% lực lượng lao động là người nông dân, lao động tự do; lực lượng lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là 243.971 (chiếm 85%) tuy nhiên qua 8 năm triển khai và thực hiện bảo hiểm xã hội tự nguyện, số lượng người lao động tham gia tại tỉnh Kon Tum còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động cũng như định hướng của Đảng và Nhà nước. Do đó, nghiên cứu sự phát triển của chính sách BHXH tự nguyện và đánh giá thực trạng cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chính sách này tại địa phương để có những định hướng và đề xuất những giải pháp phát triển chính sách này
ABSTRACT
Voluntary social insurance has many advantages and is significant to freelancers and the local people in rural areas... to reduce difficulties and risks when they get old. Kontum, which is located in Northern Central Highlands, has a population of 496,660 people according to a survey conducted in 2015; the labor force in the province includes 286,700 people, 70% of which is farmers, freelancers; a number of workforce buying voluntary social insurance is 243 971 (85%) but this number is still limited during over 8 years of deployment and implementation of voluntary social insurance, and does not met the needs of workers as well as the orientation of the Party and the State. Therefore, it is a must to study the development of voluntary social insurance policies and to assess the situation as well as the advantages and disadvantages in the process of implementing this policy locally, consequently, propose orientations and solutions to develop this policy
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn