Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Đặng Trần Minh Hiếu
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 02(111)-2017;Từ->đến trang: 51-55;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo xu thế chung của đất nước, các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Kon Tum là thành phần kinh tế năng động, đang ngày càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Sự tăng lên nhanh chóng các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Kon Tum dẫn đến yêu cầu bức thiết phải phát triển cả về quy mô và chất lượng nguồn lao động của tỉnh. Trong khi đó, những phân tích của nhóm tác giả về thực trạng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Kon Tum từ năm 2010 đến nay cho thấy trình độ chuyên môn, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp của đội ngũ lao động tỉnh nhà còn thấp. Từ kết quả phân tích số liệu và nghiên cứu chính sách phát triển nhân lực của tỉnh, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 – 2020.
ABSTRACT
In general, non-state enterprises in Kon Tum province are dynamic economic sectors. They play an increasingly important role for economic and social development, and also positively contribute to the industrialization and modernization processes and international integration. The rapid rise of non-state enterprises in Kon Tum province leads to urgent demands to grow in both scale and quality of labor resources. Meanwhile, our analysis of status of workers in non-state enterprises in Kon Tum from 2010 shows that there is a low level of professional knowledge, skills and professional competence of the workforce. From th results of data and policy of human resource development analysis of Kon Tum’s human resource development, the article gives some recommendations to improve the quality of the labor in non-state enterprises in Kon Tum on the 2016 - 2020 period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn