Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ, Hoàng Thị Thủy, Lê Thị Hồng Nghĩa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"; Số: 2017;Từ->đến trang: 524-534;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội. Tỉnh Kon Tum với 70% lực lượng lao động là người nông dân, lao động tự do và chiếm 85% lực lượng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, do đó nghiên cứu công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện là một vấn đề gắn với phúc lợi, an sinh cho người lao động và thực tiễn phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tỉnh Kon Tum các năm vừa qua từ đó đưa ra giải pháp chủ yếu nhằm phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa tỉnh Kon Tum trong thời gian tới.
ABSTRACT
Increasing a number of the voluntary social insurance participants is one of the important tasks of the social insurance sector. In KonTum province, 70% of the workforce is farmers and freelancers who account for 85% of voluntary social insurance participants. Therefore, research on encouraging the local people to buy voluntary social insurance contributes to enhance social welfare and security for laborers and play a significant role in the social development in KonTum area. The article mainly focuses on the current status of the voluntary social insurance participation in KonTum in the past few years; consequently, promotes primary solutions to speed up participating the voluntary social insurance in KonTum in the coming time
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn