Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ, Lê Thị Hồng Nghĩa, Đinh Văn Phúc
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2016 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"; Số: 2017;Từ->đến trang: 587-598;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sự phát triển mạnh mẽ của hộ kinh doanh là động lực tích cực thúc đẩy Chi cục Thuế ngày càng phát triển hiện đại, chuyên nghiệp hơn; công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đảm bảo chặt chẽ, khoa học hơn; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức quản lý thuế ngày càng nâng cao hơn. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng của hộ kinh doanh đã tạo ra sức ép, làm bộc lộ những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý thuế của Chi cục Thuế. Bài báo tập trung nghiên cứu thực trạng công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Kon Tum các năm vừa qua từ đó đưa ra giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế trong thời gian tới.
ABSTRACT
Considerable development of household businessare motivates District Tax Department to promote more and more modernly and profesionally, more professional; tax management of household businesses is tighter, more scientific; qualification and profession of tax administration are more advanced. However, significant growth and diversification of the household business have created pressure, revealed the limitations and weaknesses in the tax management of District Tax Department. The article focuses on the situation of tax administration toward household businesses in KonTum city in the past few years from which primary solutions are proposed to improve tax administration in the near future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn