Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Phạm Thị Ngọc Ly
Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Quản trị và kinh doanh (COMB 2017); Số: 2017;Từ->đến trang: 673-677;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay, thế giới đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 - cuộc cách mạng mà trong đó công nghệ dẫn đầu xu thế và được ứng dụng vào mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội mỗi quốc gia, từng khu vực và toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính tại Việt Nam đã và đang chứng kiến những tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng này. Trên cơ sở nhận diện những tác động, bài viết nghiên cứu cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính sẽ phải đối mặt, từ đó đưa ra giải pháp để tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp các doanh nghiệp nhận diện, tiếp cận và tiến nhanh, tận dụng được lợi thế và cơ hội phát triển, bắt kịp xu thế thời đại.
ABSTRACT
The world is currently entering the Fourth Industry Revolution in which technology is leading the way and is applied to all aspects of social and economic life of every country in the world including Vietnam. In such a context, the finanicial companies in Vietnam have been witnessing the strong impacts of this revolution. Based on identifying the effects, the paper explores potentials and challenges that financial companies are facing to suggest solutions to enhancing competency in accessing to the Fourth Industrial Revolution. Its aim is to help bussinesses to identify, access rapidly as well as take advantage of development opportunities to catch up with the world trend.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn