Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,214,435

 Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia năm 2018 - "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên"; Số: 2018;Từ->đến trang: 582-587;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Với định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hướng đến xuất khẩu và nâng cao sức cạnh tranh của nền sản xuất nông nghiệp, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Kon Tum đã thực hiện trong những năm gần đây tuy nhiên vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng, khí hậu và yêu cầu đề ra do điểm xuất phát thấp, nguồn lực về vốn, khoa học công nghệ, thị trường tiêu thụ còn gặp nhiều khó khăn. Bài viết sẽ có cái nhìn toàn cảnh về thực trạng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum hiện tại và đưa ra các giải pháp nhằm tạo động lực có tính đột phá trong phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn và phát huy những lợi thế trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh để phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 2020.
ABSTRACT
With the orientation of developing hi-tech agriculture in combination with processing to increase the added value of products, orienting to export and raising the competitiveness of agricultural production, the development of the application of high technology to agricultural production in Kon Tum has been implemented in recent years, but it still does not match the potential, climate and requirements because of the low starting point, capital resources, science and technology,disadvantaged market consumption. The paper will give an overview of current high-tech agriculture in Kon Tum Province and put forward solutions to create breakthrough motives for agricultural and rural development and promote the advantages in agriculture in the province to expand hi-tech agriculture in Kon Tum province in the period of 2017 - 2020.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn