Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thúc đẩy chuỗi kết nối trong tiêu thụ sản phẩm rau hoa xứ lạnh Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đặng Văn Mỹ, Lê Thị Hồng Nghĩa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 1 năm 2018; Số: 1;Từ->đến trang: 452-460;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kon Tum có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, như là các loại rau hoa xứ lạnh, thuỷ đặc sản, cà phê, dược liệu và chăn nuôi đại gia súc. Trong đó, rau hoa xứ lạnh là một trong số sản phẩm chủ lực mà các doanh nghiệp nỗ lực đầu tư trong thời gian gần đây, được đầu tư và trồng trọt một cách có quy mô và ứng dụng các thành tựu khoa học trên địa bàn các Huyện của tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, vấn đề cấp bách cần đặt ra và thay đổi đó chính là thị trường, bài toán đầu ra cho các sản phẩm rau hoa này. Bài báo tập trung phân tích các thực trạng, yếu tố liên quan và đưa ra giải pháp để vận dụng và phát huy một cách khoa học và thực tiễn nhằm thúc đẩy chuỗi kết nối trong tiêu thụ sản phẩm rau hoa xứ lạnh Kon Tum.
ABSTRACT
Kon Tum natural conditions is advantageous to develop agriculture, for example, cold-climate crops, aquatic products, coffee, herbal medicine, and cattle. Among these, cold-climate is one of the main products that business have invested recently, invested and grown in a way that scale and apply the scientific achievements in the field. However, the urgent issue is the output market for this product. The paper focuses on analyzing the current situation and related factors and offers solutions to apply and promote scientific and practical ways to promote the connection chain in consumption of Kon Tum cold vegetable and flower products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn