Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Giải pháp xúc tiến thương mại cho sản phẩm sâm dây Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Tố Như, Phan Thị Thanh Trúc, Lê Thị Hồng Nghĩa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 1 năm 2018; Số: 1;Từ->đến trang: 671-677;Năm: 2018
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kon Tum là địa phương có tiềm năng, thế mạnh về rừng, đất lâm nghiệp và điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho việc phát triển các loài dược liệu tự nhiên, trong đó có nhiều loài quý, hiếm. Về định hướng phát triển dược liệu trong thời gian tới, tỉnh Kon Tum phấn đấu trở thành vùng dược liệu trọng điểm quốc gia vào năm 2030. Sâm dây cũng là một trong những dược liệu và là định hướng sản phẩm chủ lực của tỉnh. Để Sâm dây phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, có thương hiệu, đủ sức cạnh tranh trên thị trường góp phần tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo tồn đa dạng sinh học và môi trường sinh thái thì vấn đề xúc tiến thương mại cho sản phẩm này đòi hỏi tính cấp bách và xác định lâu dài. Do đó bài báo tập trung hệ thống lý thuyết và nghiên cứu giải pháp xúc tiến thương mại cho sản phẩm sâm dây Kon Tum.
ABSTRACT
Kontum province has potentialities and strengths in terms of forest, forest land and climatic conditions, suitable for developing natural medicinal herbs, including many precious and rare species. From now on, the government is striving to become a national key pharmaceutical destination in 2030. Dang Shen ginseng (Codonnopsis javanica) is one of the most important medicinal herbs products of this area. To developing Dang Shen ginseng becomes a competitive brand in the market, contributes to economic growth, job creation, poverty reduction, biodiversity conservation and the environment, the promotion of trade for this product requires urgency and long-term determination. Therefore, the article focuses on theoretical and commercial solutions for Kontum Dang Shen ginseng products.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn