Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Hoạch định chiến lược marketing cho các sản phẩm dược liệu tại Kon Tum theo hướng phát triển bền vững
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế "Thương mại và phân phối" lần 2 năm 2020; Số: 1;Từ->đến trang: 737-745;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dược liệu là nguồn nguyên liệu chính và quan trọng đối với ngành công nghiệp dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thực phẩm vì sức khỏe cũng như những ngành công nghiệp khác. Vì vậy, thương mại hóa các sản phẩm dược liệu đang trở nên phổ biến ở nhiều khu vực nơi có sự đa dạng sinh học. Tuy nhiên, việc khai thác quá mức và sự suy giảm của các loại dược liệu và kinh doanh trái phép dược liệu đang là một vấn đề ở khía cạnh phát triển bền vững đối với ngành công nghiệp chế biến dược liệu. Vì vậy, nghiên cứu tập trung tiếp cận thực trạng công nghiệp chế biến dược liệu ở Kon Tum và đề xuất chiến lược marketing các sản phẩm dược liệu theo hướng thương mại bền vững tại khu vực này. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn sâu, phỏng vấn bán cấu trúc các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực dược liệu. Sau đó, ma trận điểm mạnh- yếu cơ hội- thách thức (SWOT) và ma trận chiến lược hoạch định có khả năng hoạch định (QSPM) được sử dụng để nhận diện chiến lược marketing phù hợp.
ABSTRACT
Medicinal plants (MP) are key forest resources for the world’s herbal medicine, cosmetics, health food and other natural products industries. Commercializing of MP is increasing in many biodiversity-rich areas. The overharvesting and depletion of forest based MAP and their unregulated trade are creating ecosystem and business sustainability issues for the MP industry. This paper showed the current state of the MP industry in Kon Tum and offers marketing strategies for the conservation and sustainable development of MP in this region. Research data was collected through in-depth interviews with policymakers, sienctist, MP traders and growers. Then, a strengths, weaknesses, opportunities and threats analysis and a quantitative strategic planning matrix analysis were then conducted to identify appropriate marketing strategies.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn