Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,975,641

 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm Sâm Ngọc Linh của người tiêu dùng tại thị trường Kon Tum
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Hồng Nghĩa, Nguyễn Tố Như
Nơi đăng: Tạp chí Tài chính-Marketing; Số: 57;Từ->đến trang: 42-51;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sâm Ngọc Linh là một loại dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao và bắt đầu được các doanh nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa các chế phẩm từ dược liệu này. Tuy nhiên, các nghiên cứu liên quan đến nhu cầu và ý định mua sản phẩm này hiện nay vẫn chưa được đi sâu nghiên cứu. Bài báo này đã sử dụng lý thuyết hành vi tiêu dùng có kế hoạch (Theory of Planned Behavior- TPB) để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Một mẫu gồm 176 người tiêu dùng đã được khảo sát bằng bảng phỏng vấn với phương pháp chọn mấu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy” Chuẩn mực chủ quan”, “Thái độ”, “Nhận thức về kiểm soát hành vi” đều có tác động lên ý định mua của người tiêu dùng đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh. Đây là cơ sở để cho các doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn đến thị trường mục tiêu của mình.
ABSTRACT
Ngoc Linh Gingseng is a valuable medicine with high economic value and has been developed by enterprises towards diversifying the products. However, studies related to the need and intention of purchasing this product have not yet been studied in depth. This article has used the Theory of Planned Behavior (Theory of Planned Behavior-TPB) to consider the factors affecting customers' purchase intentions for Ngoc Linh Gingseng products. A sample of 176 responses were collected with the help of a questionnaire survey using an the convenient sampling method. The finding reported that "Subjective norms", "Attitudes", "Awareness of behavior control" all have an impact on consumers' purchase intentions for Ngoc Linh ginseng products. This is the foundation for enterprises to have better access to their target markets.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn