Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,175,232

 Vai trò của giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc rèn luyện năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Lưu Thị Mai Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Dân tộc và thời đại; Số: Số 192;Từ->đến trang: 55-58;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn