Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,590

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật tổ chức công sở
Ngành: Khoa học quản lý
 2016 Sinh viên chuyên ngành Hành chính công  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Logic hình thức
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên các hệ đào tạo của ngành Luật, Kinh tế chính trị và cử nhân địalý du lịch  Đại học kinh tế và đại học sư phạm
[3]Logic biện chứng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị- đại học sư phạm  Đại học sư phạm
[4]Lịch sử triết học Phương Đông
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 sinh viên chuyên ngành giáo dục chính trị
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Đại học Sư phạm
[5]Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lênin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2005 Sinh viên các hệ đào tạo
marriage affairs open i want an affair
 các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn