Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,380

 Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. V. Dung and N. D. Tien
Nơi đăng: Statistics and Probability letters (ISI)
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 80;Từ->đến trang: 756-763;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We extend Marcinkiewicz–Zygmund strong laws for random fields with values in martingale type p Banach spaces. Our results are more general and stronger than the result of Gut and Stadtmüller (2009) and some other ones.
ABSTRACT
We extend Marcinkiewicz–Zygmund strong laws for random fields with values in martingale type p Banach spaces. Our results are more general and stronger than the result of Gut and Stadtmüller (2009) and some other ones.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn