Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,869

 Hội tụ của chuỗi kép các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Lê Văn Dũng
Nơi đăng: Journal of the Korean Mathematical Society (ISI)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: 49;Từ->đến trang: 1053-1064;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
For a double array of random elements $\{X_{mn};m\ge1,n\ge 1\}$ in a $p$-uniformly smooth Banach space, $\{b_{mn};m\geq 1, n\geq 1\}$ is an array of positive numbers, convergence of double random series $\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}X_{mn}$, $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty}b_{mn}^{-1}X_{mn}$ and strong law of large numbers $b_{mn}^{-1}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^nX_{ij}$ $\to 0$ as $m\wedge n\to\infty$ are established.
ABSTRACT
For a double array of random elements $\{X_{mn};m\ge1,n\ge 1\}$ in a $p$-uniformly smooth Banach space, $\{b_{mn};m\geq 1, n\geq 1\}$ is an array of positive numbers, convergence of double random series $\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}X_{mn}$, $\sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty}b_{mn}^{-1}X_{mn}$ and strong law of large numbers $b_{mn}^{-1}\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^nX_{ij}$ $\to 0$ as $m\wedge n\to\infty$ are established.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn