Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,492

 Nghiên cứu hội tụ đầy đủ đối với mảng các biến ngẫu nhiên
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Lê Văn Dũng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Tôn Thất Tú
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: Đ2012-03-18 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Tự nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn