Lê Vũ Khánh Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,253,687

 
Mục này được 1853 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Vũ Khánh Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  08/11/1987
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Thanh Hóa
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Công Nghệ Sinh Học; Tại: Trường Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc Gia TP.HCM
Dạy CN: Công nghệ sinh học
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi Trường - Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 090 5 689 548
Email: lvktrang@ued.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN BACILLUS SP. KIỂM SOÁT NẤM GÂY BỆNH SƢƠNG MAI TRÊN CÂY CÀ CHUA. Chủ nhiệm: ThS. Lê Vũ Khánh Trang. Mã số: T2020 – TN – 05. Năm: 2021. (Mar 21 2022 10:39PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kích ứng quá trình tổng hợp astaxanthin từ tảo Haematococcus pluvialis. Chủ nhiệm: LÊ VŨ KHÁNH TRANG. Mã số: T2018-KN-04. Năm: 2018. (Apr 23 2020 11:54AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phytochemical analysis and correlation of total polyphenol content and antioxidant properties of Symplocos cochinchinensis leaves. Tác giả: Hai Trieu Ly , Vu Khanh Trang Le , Van Minh Le1, Cong Sanh Phan , Chau Tuan Vo , Minh Ly Nguyen, Thi Anh Dao Phan. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering. Số: 64 (1). Trang: 43-48. Năm 2022. (Mar 21 2022 10:35PM)
[2]Bài báo: Effect of different polarity solvents on the anti-inflammatory activity of Symplocos cochinchinensis and correlation with total polyphenol content. Tác giả: Ly Hai Trieu, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Thai Minh, Phan Thi Anh Dao. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 59 (1). Trang: 106-114. Năm 2021. (Mar 21 2022 10:12PM)
[3]Bài báo: Đánh giá hiệu lực ức chế của vi khuẩn Bacillus velezensis đối với nấm Phytophthora sp. gây bệnh sương mai trên cây cà chua. Tác giả: Le Vu Khanh Trang, Le Thi Mai, Vo Luong Y Nhi, Huynh Thi Ngoc Lan. Tạp chí khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt Nam. Số: 1 (122). Trang: 88-94. Năm 2021. (Mar 21 2022 10:20PM)
[4]Bài báo: Selection of Trichoderma sp. against Meloidogyne sp. causing disease. Tác giả: Le Thi Mai, Le Vu Khanh Trang, Pham Thi My, Pham Thi Bich Luyen. Young Scientist. Số: 25(315). Trang: 438. Năm 2020. (Jul 7 2020 11:20AM)
[5]Bài báo: Bioremoval capacity of arsenic from contaminated water by using Chloralla vulgaris. Tác giả: Dam Minh Anh, Tran Ngoc Son, Le Vu Khanh Trang, Nguyen Thi Thuong. Young Scientist. Số: 25(315). Trang: 435. Năm 2020. (Jul 7 2020 11:21AM)
[6]Bài báo: Phytochemical screening and cytotoxic evaluation from leaf extracts of Combretum quadrangulare and Clerodendrum inerme on MCF-7 và HepG2 cancer cell lines. Tác giả: Lý Hải Triều, Lê Vũ Khánh Trang, Lê Văn Minh. Journal of Science, The University of Danang – University of Science and Education. Số: 36(05). Trang: 26-32. Năm 2019. (Jul 7 2020 11:05AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae). Tác giả: Trinh Dang Mau, Lê Vũ Khánh Trang, NN Thuy Trinh, Tran Ngoc Son, Vo Van Minh. Tạp chí sinh học. Số: 41(1). Trang: 1-16. Năm 2019. (Apr 23 2020 12:04PM)
[8]Bài báo: Phân lập, tuyển chọn Bacillus thuringiensis từ một số mẫu đất tại xã Tiên Cảnh, tỉnh Quảng Nam”. Tác giả: Lê Thị Mai, Võ Văn Minh, Lê Vũ Khánh Trang, Phan Nguyễn Gia Linh. Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm , ĐH Đà Nẵng, 2019. Số: Số 3201( Tháng 03). Trang: 66-70. Năm 2019. (Apr 23 2020 12:10PM)
[9]Bài báo: Antibacterial and antioxidant activities of crude and fractionated extracts of Ardisia silvestris Pitard leaves collected from Son Tra peninsular, Danang city. Tác giả: Le Vu Khanh Trang, Nguyen Thanh Long, Vo Chau Tuan, Ly Hai Trieu. The international conference on on trade and science – technology development in the Mekong delta in the context of international integration. Can Tho, Vietnam (November 16th 2019). Số: 1. Trang: 426-435. Năm 2019. (Jul 7 2020 11:14AM)
[10]Bài báo: Comparison of the antibacterial activity against Escherichia coli of silver nanoparticle produced by chemical synthesis with biosynthesis. Tác giả: NP Quan, TQ Vinh, KTM Yen, LVK Trang, NM Ly, TC Khanh. Materials Science (Online). Số: 2 (2). Năm 2018. (Apr 23 2020 12:15PM)
[11]Bài báo: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris. Tác giả: Trang L. V. K., Trinh-Dang M., Nguyen T. V. T, Trang N. T, Suong, N. T. Journal of Advances in Biology & Biotechnology. Số: 19 (4). Trang: 1-8. Năm 2018. (Apr 23 2020 12:24PM)
[12]Bài báo: Investigation of astaxanthin production from yeast Rhodosporidium sp.. Tác giả: Khanh–Trang Le Vu, Hong–Trieu Vo Thi, Dai–Nghiep Ngo. British Microbiology Research Journal. Số: 9 (1). Trang: 1 -7. Năm 2015. (Apr 23 2020 12:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Isolation of indole-3-acetic acid-producing Azospirillum brasilense from Vietnamese wet rice: Co-immobilization of isolate and icroalgae as a sustainable biorefinery. Authors: Thi-My Pham, , Xuan Dong Bui, Le Vu Khanh Trang, Thi-Mai Le, Minh Ly Nguyen, Dang-Mau Trinh, Nguyen Thi Dong Phuong, Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Pau Loke Show. Journal of Biotechnology. No: 249. Pages: 12-20. Year 2022. (Jun 24 2022 5:28PM)
[2]Article: Selection of Bacillus thuringiensis against Pathogenic Nematodes Attacking Pepper Tree. Authors: Mai Le Thi, Minh Vo Van, Tuan Vo Chau, My Pham Thi, Ha Do Thu, Trang Le Vu Khanh. Biotechnology. No: 36(3). Pages: 57-62. Year 2020. (Jul 7 2020 11:00AM)
[3]Article: Selecting Bacillus spp. antagonist of fungal Phytopathogen Phytophthora infestans causing tomato late blight. Authors: Trang Le Vu Khanh, Le Nguyen Tan, Mai Le Thi, My Pham Thi, Trieu Ly Hai. Annual Research & Review in Biology. No: 35 (12). Pages: 32-40. Year 2020. (Mar 21 2022 10:16PM)
[4]Article: Isolation of Bacillus licheniformis TT01 to apply it in Compost Production from Quail Manure. Authors: T Van Doan, VC Tuan, LVK Trang. Biotechnology. No: 34 (3). Pages: 53 - 58. Year 2018. (Apr 23 2020 12:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 7 2020 11:09AM)
[1]Giáo trình Tĩnh Hóa Sinh Chủ biên: Bùi Xuân Đông. Đồng tác giả: Nguyễn Minh Lý, Phạm Thị Mỹ, Nguyễn Thị Bích Hằng, Lê Vũ Khánh Trang. Nơi XB: NXB Khoa học và kỹ thuật. Năm 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn